Návody

Informácie o kartách

Aktualizované 29.02.2024

V tejto kapitole bude popísaný postup pre zadávanie žiadostí o parkovacie karty spolu s vysvetlením jednotlivých kariet. Podľa platného dokumentu má používateľ možnosť zadať žiadosť o parkovacie karty:

  • Rezidentská karta – umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená, na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Je možné ju vydať pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Jedna osoba môže požiadať o 3 rezidentské karty na 3 rôzne EČV.
  • Abonentská karta pre fyzickú osobu – umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.
  • Abonentská karta pre právnickú osobu – umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Právnickou osobou je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osobou, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia a má miesto podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. Právnickej osobe je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.
  • Návštevnícka karta – umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná v rozsahu 100 hodín ročne, v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta, alebo 200 hodín ročne, v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta.
    Ak ide o ŤZP používateľa, v rámci návštevníckej karty dostane 750 hodín ročne.
  • Bonusová karta – umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, na parkovacích miestach v zónach s tarifným pásmom B, C, D kumulatívne v rozsahu dvoch hodín denne.
  • Zľavová karta pre elektromobil – umožňuje registráciu elektrického vozidla s výnimkou hybridných elektrických vozidiel pre účel poskytnutia zľavy 50% z príslušnej výšky úhrady parkovania.